1. SĄVOKOS 
 
1.1. IKEA Lietuva – UAB „FELIT“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti bendrovė, juridinio asmens kodas 302491412, registruotos buveinės adresas Vikingų g. 1, 02182 Vilnius, Lietuvos Respublika, PVM mokėtojo kodas LT100005423711, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. 
 
1.2. Klientas – juridinis arba fizinis asmuo (verslininkas) ketinantis įsigyti iš IKEA Lietuva prekių su verslu ar su profesija susijusiais tikslais, t. y. ne asmeniniams, šeimos ar ūkio poreikiams tenkinti. 
 
1.3. Prekių išdavimo skyrius – IKEA Lietuva priklausantis prekių išdavimo / atsiėmimo punktas, esantis adresu Vikingų g. 1, 02182 Vilnius, Lietuvos Respublika. 
 
1.4. Taisyklės – šios Verslo klientų aptarnavimo taisyklės. 
 
 
2. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 
2.1. Šios Taisyklės yra IKEA Lietuva ir Klientams privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos prekių įsigijimo ir apmokėjimo už prekes sąlygos, prekių pristatymo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu-pardavimu susijusios nuostatos. 
 
2.2. Klientas, pateikdamas IKEA Lietuva prekių užsakymą, patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis. 
 
 
3. PREKIŲ UŽSAKYMAS 
 
3.1. Klientas pateikia prekių užsakymą užpildydamas elektroninę prekių užsakymo formą internetu. 
 
3.2. Prekių pirkimo-pardavimo sutartis tarp Kliento ir IKEA Lietuva laikoma sudaryta, kai Klientas pateikia IKEA Lietuva užpildytą užsakymo formą ir apmoka IKEA Lietuva pateiktą išankstinio apmokėjimo sąskaitą. Prekių pirkimo-pardavimo sutartis tarp Kliento ir IKEA Lietuva galioja iki visiško pareigų pagal šią prekių pirkimo-pardavimo sutartį įvykdymo. 
 
 
4. IŠANKSTINIO MOKĖJIMO SĄSKAITA 

4.1. Gavęs užpildytą prekių užsakymo formą, IKEA Lietuva Klientų aptarnavimo specialistas susisiekia su Klientu ir galutinai suderina užsakymą. 
 
4.2. IKEA Lietuva Klientų aptarnavimo specialistui ir Klientui galutinai suderinus prekių užsakymą, IKEA Lietuva per dvi (2) darbo dienas išrašo Klientui išankstinio mokėjimo sąskaitą. 
 
 
5. UŽSAKYMO PARUOŠIMAS 
 
5.1. Užsakymas pradedamas ruošti ir prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti, kai IKEA Lietuva iš Kliento gauna apmokėjimą už užsakytas prekes. 

 
6. PREKIŲ PRISTATYMAS IR UŽNEŠIMAS 
 
6.1. Klientas gali užsisakyti mokamą prekių pristatymo į Kliento nurodytą vietą paslaugą. Klientui užsakius šią paslaugą, šios paslaugos mokestis bus įtrauktas į Klientui išrašomą išankstinio apmokėjimo sąskaitą. 
 
6.2. Prekių pristatymo įkainiai nurodyti internete adresu www.IKEA.lt/paslaugos
 
6.3. Prekės Klientams Vilniuje pristatomos per septynias (7) darbo dienas nuo išankstinio mokėjimo sąskaitos apmokėjimo. Prekės Klientams į kitus Lietuvos miestus ir į Latviją pristatomos per devynias (9) darbo dienas nuo išankstinio mokėjimo sąskaitos apmokėjimo. 
 
6.4. Užsakydamas prekių pristatymo paslaugą Klientas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą ir sudaryti tinkamas sąlygas prekių iškrovimui (atrakinti vartus, pakelti užkardą, atidaryti duris ir pan.). Pristatytos prekės įnešamos tik pro duris, prekės pro balkoną ar langus nekeliamos. 
 
6.5. Prekių pristatymo Klientui atveju prekės iškraunamos Kliento nurodytoje vienoje vietoje. Jeigu prekes reikia perstatyti ar pernešti į kitą vietą negu Kliento pirmiau nurodyta prekių iškrovimo vieta, Klientas tokiu prekių perstatymu ar pernešimu pasirūpina pats. 
 
6.6. Jeigu sutartu pristatymo laiku ir 20 po jų einančių minučių Klientas nepasitinka IKEA Lietuva atstovų Kliento užsakyme nurodytu iškrovimo adresu, krovinys laikomas nepristatytu dėl Kliento kaltės. Tokiu atveju Kliento užsakytos prekės grąžinamos į Prekių išdavimo skyrių ir šiame skyriuje saugomos bei sandėliuojamos šių Taisyklių 7 skirsnyje nustatyta tvarka, o iš Kliento imamas šių Taisyklių 7.4. punkte numatyto dydžio mokestis už kiekvieną prekių saugojimo ir sandėliavimo kalendorinę parą. Saugomos Kliento prekės išduodamos Klientui tik po prekių saugojimo ir sandėliavimo mokesčio apmokėjimo. Klientas, pageidaujantis, kad IKEA Lietuva pakartotinai pristatytų užsakytas preke prieš užsakytų prekių pristatymą privalo IKEA Lietuva sumokėti už prekių saugojimą ir sandėliavimą (taikomas Taisyklių 7.4. punkte numatyto dydžio mokestis) bei pakartotinį prekių pristatymą naujai sutartu laiku pagal pirmojo prekių pristatymo įkainius. 
 
6.7. IKEA Lietuva atleidžiama nuo atsakomybės už prekių pristatymo termino pažeidimą, jeigu prekės Klientui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl trečiųjų asmenų kaltės arba dėl nuo paties Kliento priklausančių aplinkybių. 
 
6.8. Į kainą įskaičiuotas prekių užnešimas į verslo patalpas. Jeigu patalpos yra kelių aukštų pastate, kuris visas priklauso užsakymą pateikusiai įmonei, prekės užnešamos į pirmą pastato aukštą. Jeigu patalpos yra pastate, kuris įmonei nepriklauso, prekės užnešamos į tą aukštą, kuriame yra įsikūrusi įmonė. Surinktos didelių gabaritų prekės iš ekspozicijos ir Nukainotų prekių skyriaus neužnešamos. Gyvi augalai ir persiški kilimai į namus nepristatomi.
 
6.9. Maksimalus vieno užsakymo dydis yra 500 kg arba 6 m3. Jeigu užsakytų prekių svoris arba tūris didesnis, prekių pristatymo mokestis didėja atitinkamai (pvz., jeigu 501 kg arba daugiau, mokama kaip už du užsakymus ir t. t.).
 
6.10. Prekių pateikimo Klientui metu Klientas privalo patikrinti siuntos ir prekių būklę ir informuoti Darbuotoją apie bet kokius pristatytų prekių trūkumus. Klientui prekių pristatymo metu nepareiškus pretenzijų dėl pristatytų prekių trūkumų, laikoma, kad prekės Klientui yra perduotos tinkamos būklės bei komplektacijos, nepažeistos, tinkamos naudoti. Pastebėjęs, kad pateiktų prekių pakuotės ar prekės yra pažeistos, prekės yra netinkamos komplektacijos, ar kitus pristatytų prekių trūkumus, Klientas privalo apie tai nedelsdamas informuoti prekes pristačiusius IKEA Lietuva atstovus bei surašyti laisvos formos prekių pažeidimo/neatitikimo aktą. Klientui numatytu laiku neatlikus šių veiksmų, IKEA Lietuva atleidžiama nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, nebent tokie pažeidimai arba neatitikimai atsirado dėl gamyklinio broko. Šiame punkte nurodytos Kliento pareigos galioja ir tuo atveju, kuomet Klientas neužsisako prekių pristatymo paslaugos ir prekes atsiima pats šių Taisyklių 7 skirsnyje nurodyta tvarka. 
 
 
7. PREKIŲ ATSIĖMIMAS, SAUGOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS 
 
7.1. Jeigu Klientas neužsisako prekių pristatymo paslaugos, užsakytas prekes Klientas gali atsiimti nemokamai Prekių išdavimo skyriuje. 

7.2. Asmuo, atvykęs atsiimti prekių į Prekių išdavimo skyrių, privalo su savimi turėti ir IKEA Lietuva atstovui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą) ir įgaliojimą, ar kitą dokumentą, įrodantį jo teisę veikti Kliento vardu. Klientui nepateikus šių dokumentų, IKEA Lietuva turi teisę atsisakyti Klientui išduoti prekes. 
 
7.3. Užsakytas prekes Klientas privalo atsiimti ne vėliau kaip per tris (3) darbo dienas po to, kai IKEA Lietuva elektroninėmis ryšio priemonėmis informavimo Klientą apie galimybę atvykti ir atsiimti užsakytas prekes. 
 
7.4. Klientui neatsiėmus užsakytų prekių per tris (3) darbo dienas nuo informavimo apie galimybę atvykti ir atsiimti užsakytas prekes, pradedamas skaičiuoti prekių saugojimo ir sandėliavimo mokestis, lygus 10 € už parą. 
 
7.5. Prekių saugojimo ir sandėliavimo išlaidas Klientas privalo apmokėti prieš atsiimdamas užsakytas prekes Prekių išdavimo skyriuje. Saugomos Kliento prekės išduodamos Klientui tik po prekių saugojimo ir sandėliavimo išlaidų apmokėjimo. 
 
 
8. BALDŲ SURINKIMO TAISYKLĖS 
 
8.1. Užsakytų baldų surinkimo ir įrangos montavimo paslaugos užsakomos atskirai ir apmokamos pagal išankstinio mokėjimo sąskaitą, išrašytą Klientui už užsakytas prekes. Baldų surinkimo ir įrangos montavimo įkainiai pateikiami internete adresu www.IKEA.lt/paslaugos. Už tvirtinimo detales skaičiuojamas 2 % mokestis nuo bendros baldų kainos, įtraukiamas į Klientui išrašomą išankstinę sąskaitą. 
 
8.2. Priimant sudėtinį (virtuvės ir kitų korpusinių baldų) surinkimo užsakymą, paslaugų kainos skaičiuojamos atskirai. 
 
8.3. Matavimo metu su Klientu aptariamas papildomų paslaugų poreikis. Jeigu renkant ir montuojant baldus prireikia atlikti papildomus darbus bei panaudoti papildomas medžiagas, papildomų paslaugų kaina įtraukiama į išankstinio apmokėjimo sąskaitą. Papildomų paslaugų kainoraštį rasite adresu www.IKEA.lt/paslaugos.
 
8.4. Klientas, užsakydamas virtuvės baldų ir įrangos montavimo paslaugas, privalo IKEA Lietuva pateikti virtuvės projektą. Pateikus projektą, pas Klientą atvyksta meistrai, aptariamas projektas, atliekami matavimai ir Klientui išrašoma išankstinio mokėjimo sąskaita. Klientui nesutikus priimti meistrų ir atlikti matavimų, baldų ir įrangos montavimo paslaugos neteikiamos.
 
8.6. Už prastovą, susidariusią ne dėl IKEA Lietuva atstovų, atvykusių surinkti baldų ir montuoti įrangos, kaltės (pavyzdžiui, kol tvarkomos neparuoštos ar neišvalytos patalpos, Klientas atideda montavimo darbus ir pan.) sumoka Klientas, taikant 30 € už kiekvieną prastovos valandą dydžio įkainį, skaičiuojant nuo antros prastovos valandos per kiekvieną prastovos dieną. 
 
 
9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 
9.1. Iškilus būtinybei ar esant teisės aktuose numatytoms aplinkybėms, IKEA Lietuva turi teisę keisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles. Apie šių Taisyklių pakeitimą Klientai bus informuojami IKEA Lietuva tinklapyje www.ikea.lt arba Klientams užsakant prekes iš IKEA Lietuva pirmą kartą po naujos redakcijos Taisyklių įsigaliojimo. Nauja Taisyklių redakcija įsigalioja, kai ji paskelbiama IKEA Lietuva tinklapyje www.IKEA.lt
 
9.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems sutartiniams teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 
 
9.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Šalims nepavykus susitarti per dvidešimt (20) dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose, teismingumą nustatant pagal IKEA Lietuva buveinės adresą.
UAB Felit                                       Tel.: +370 5 250 00 55
Vikingų g. 1                                     www.IKEA.lt
LT – 02182 Vilnius                           Įmonės kodas 302491412
Lietuva                                           PVM mokėtojo kodas LT100005423711X

Pranešimas apie pasikeitusį likutį

Pirmieji sužinokite, kada jūsų norima prekė [itemName] vėl bus prekyboje.

Puiku! Dabar tiesiog laukite pranešimo.

Kai prekės [itemName] likutis sandėlyje bus pakankamas, pranešime jums el. paštu.