IKEA programėlės naudojimo sąlygos

Šios sąlygos (toliau – Sąlygos) jums taikomos, kai naudojatės „IKEA“ programėle ir jos turiniu, įskaitant apsipirkimą naudojantis programėle (toliau – Programėlė), ir yra laikomos privalomuoju susitarimu tarp jūsų (toliau – jūs arba Naudotojas) ir „IKEA“ subjekto jūsų gyvenamojoje šalyje (toliau – „IKEA“ arba mes):

Lietuvoje: UAB „FELIT“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti bendrovė, juridinio asmens kodas 302491412, registruotos buveinės adresas Vikingų g. 1, LT-02182 Vilnius, Lietuvos Respublika, PVM mokėtojo kodas LT100005423711;

Latvijoje: SIA „Paul Mason Properties“, pagal Latvijos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti bendrovė, juridinio asmens kodas 50103951541, registruotos buveinės adresas Biķeru iela 2, Dreiliņi, Stopinu nov., LV-2130, Latvijos Respublika;

Estijoje: OÜ „Runikon Retail“, pagal Estijos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti bendrovė, juridinio asmens kodas 14611049, registruotos buveinės adresas Kangrumetsa tee 1, Kurna, 75307 Harju maakond, Estijos Respublika.

1.    Sąlygų taikymas ir keitimas
1.1.    Pažymėdami sutikimo langelį ir pradėdami naudotis Programėle jūs sutinkate su šiomis Sąlygomis. Jei su šiomis Sąlygomis nesutinkate, teisė naudotis Programėle jums nesuteikiama.
1.2.    Jūs pareiškiate ir garantuojate, kad esate pilnametis (jums jau yra sukakę 18 (aštuoniolika) metų), taigi turite reikiamą teisinę kompetenciją sutikti su šiomis Sąlygomis ir sudaryti privalomąjį susitarimą. Jei šios reikiamos teisinės kompetencijos neturite, jūs patvirtinate, kad turite bent vieno iš savo tėvų ar globėjų leidimą naudotis Programėle ir kad bent vienas iš jūsų tėvų ar globėjų sutinka su šiomis Sąlygomis jūsų vardu.
1.3.    Jeigu Naudotojas yra juridinis asmuo, jis privalo veikti per savo įgaliotąjį atstovą, registruotą Programėlėje nustatyta tvarka.
1.4.    Sutikdamas su šiomis Sąlygomis jūs pareiškiate ir garantuojate, kad jums netaikytinos jokios sąlygos, kuriomis jūsų galimybė naudotis Programėle būtų ribojama.
1.5.    1.9, 1.10, 3.1.5, 3.1.6, 11.6 ir 11.7 punktai jums taikomi tuo atveju, jei Programėlei atsisiųsti ir prieigai prie jos gauti naudojate „iOS“ įrenginį arba jei Programėlę siunčiatės ir prieigą prie jos gaunate iš „App Store“. 
1.6.    Šios Sąlygos taikomos visa taikytinos teisės (įskaitant privalomąją teisę) apimtimi. „IKEA“ pasilieka teisę šias Sąlygas bet kada keisti. Mes jus apie tai informuosime pranešimu per Programėlę. Jei naujos Sąlygos jūsų netenkina, galite su jomis nesutikti, tačiau tokiu atveju, deja, netektumėte teisės naudotis Programėle. Jei pasikeitus Sąlygoms Programėle vis dėlto naudojatės, vadinasi, su nauja Sąlygų versija sutinkate. 
1.7.    Prekių įsigyjant naudojantis Programėle, taikytinos Prekių pirkimo–pardavimo „IKEA“ internetinėje parduotuvėje taisyklės, pateikiamos jūsų gyvenamosios šalies „IKEA“ interneto svetainėje (toliau – Pirkimo–pardavimo taisyklės). Jei prekių įsigyjate naudodamiesi Programėle, privalote perskaityti Pirkimo–pardavimo taisykles, o pateikdami pirkimo užsakymą patvirtinate, kad Pirkimo–pardavimo taisykles perskaitėte ir su jomis sutinkate. 
1.8.    Pirkimo–pardavimo taisykles „IKEA“ gali atnaujinti be atskiro įspėjimo. Kaskart, prieš pateikdami pirkimo užsakymą, jūs privalote perskaityti naujausią Pirkimo–pardavimo taisyklių versiją. Kiekvienam pirkimo užsakymui taikomos jo pateikimo metu galiojančios Pirkimo–pardavimo taisyklės. 
1.9.    Jūs pripažįstate, kad šių Sąlygų nuostatos galioja tik bendrovei „IKEA“ ir jums, ne bendrovei „Apple“. Tik bendrovė „IKEA“, ne bendrovė „Apple“, yra atsakinga už Programėlę ir jos turinį.
1.10.    Sutikdami su šiomis Sąlygomis jūs pareiškiate ir garantuojate, kad i) nesate šalyje, kuriai taikomas JAV vyriausybės embargas arba kurią JAV vyriausybė yra įvardijusi kaip teroristus remiančią šalį, ir ii) nesate įtraukti į jokį JAV vyriausybės draudžiamų ar ribojamų subjektų sąrašą.

2.    Programėlė
2.1.    Naudodamiesi Programėle galite gauti informacijos apie „IKEA“ prekes, įtraukti norimas prekes į pageidaujamų prekių sąrašą, naršyti „Idėjų“ skyrelyje ir įsigyti „IKEA“ prekių ir (arba) paslaugų. 
2.2.    „IKEA“ ketina tobulinti Programėlę ir pasilieka teisę atlikti bet kokio pobūdžio Programėlės pakeitimus, įskaitant funkcijų pakeitimus. Taip pat „IKEA“ pasilieka teisę nutraukti Programėlės veikimą. Mes dėsime visas pastangas, kad informuotume jus prieš atlikdami esminius Programėlės pakeitimus; deja, kartais tai gali būti neįmanoma.
2.3.    Programėlė yra bendrovės „IKEA“ nuosavybė; „IKEA“ ir jos licenciarai pasilieka visas teises į Programėlę, jos pavadinimą ir su ja susijusius interesus, taip pat bet kokius atnaujinimus, kuriuos jums galbūt suteiksime ateityje.

3.    Jūsų teisė naudotis Programėle
3.1.    Pagal šias Sąlygas „IKEA“ jums suteikia neperduodamą ir neišimtinę teisę (be teisės į sublicenciją) gauti prieigą prie „IKEA“ teikiamos Programėlės ir ja naudotis bet kokiame jūsų turimame ar jūsų žinioje esančiame su Programėle suderinamame įrenginyje tik jūsų privačioms, asmeninėms ir nekomercinėms reikmėms.
3.2.    Pirmiau nurodyta licencija neapima jokio tekstų, paveikslėlių, iliustracijų ir (arba) bet kokios kitos Programėlėje esančios medžiagos naudojimo kitu tikslu, nei numatyta Programėlės paskirtyje ir išdėstyta pirmiau nurodytoje licencijoje. Naudojimas kitu tikslu, nei numatyta licencijoje, laikomas Sąlygų nesilaikymu ir gali būti traktuojamas kaip bendrovės „IKEA“ ir (arba) jos licenciarų teisių, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, pažeidimas.
3.3.    Jūs pareiškiate, garantuojate ir sutinkate, kad nenaudosite Programėlės tokiu būdu, kuris pažeistų taikytiną teisę ar bet kurios iš trečiųjų šalių teises. Jei naudosite Programėlę tokiu būdu, kuris pažeidžia Sąlygas, „IKEA“ gali apriboti arba panaikinti jūsų prieigą prie Programėlės.
3.4.    Naudodami Programėlę jūs visų pirma negalite: 
•    kištis į arba išjungti bet kokias su sauga susijusias Programėlės funkcijas arba funkcijas, kurios neleidžia naudoti ar kopijuoti per Programėlę pasiekiamo turinio arba tokius veiksmus riboja; 
•    teikti bet kokios netikros informacijos įvesdami duomenis savo paskyroje; 
•    naudoti kito asmens tapatybės duomenų be to asmens sutikimo arba apsimesti, kad veikiate kito asmens, subjekto ar organizacijos vardu; 
•    naudotis Programėle, jei mes laikinai arba visam laikui panaikinome jūsų teisę tai daryti; 
•    siųsti brukalą ar pasikartojančias žinutes; 
•    įsitraukti į bet kokią neteisėtą ar teisės nuostatas pažeidžiančią veiką; 
•    modifikuoti, perimti, trikdyti Programėlės, taip pat kištis ar laužtis į ją; 
•    rinkti iš Programėlės bet kokius duomenis, nebent tai būtų daroma laikantis šių Sąlygų; 
•    teikti ar skelbti bet kokį Naudotojo turinį be turinio savininko leidimo arba kitaip pažeisti autorių, prekių ženklų ar kitas trečiųjų šalių teises; 
•    teikti ar skelbti bet kokią neteisingą, asmeninę, konfidencialią ar šmeižikiško pobūdžio informaciją ar komentarus apie kitus asmenis.
3.5.    Tuo atveju, jei kuri nors iš trečiųjų šalių pateiktų pretenziją dėl to, kad Programėlė arba jūsų disponavimas ar naudojimasis Programėle pažeidžia tos trečiosios šalies intelektinės nuosavybės teises, tik bendrovė „IKEA“, ne bendrovė „Apple“, būtų atsakinga už visų tokių pretenzijų dėl intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo tyrimą, gynybą, ginčių sprendimą ir atleidimą nuo atsakomybės.
3.6.    Bendrovė „IKEA“, ne bendrovė „Apple“, yra atsakinga už bet kokių jūsų ar trečiosios šalies pateiktų pretenzijų, susijusių su Programėle arba jūsų disponavimu ir (arba) naudojimusi Programėle, įskaitant (bet neapsiribojant) i) pretenzijas dėl atsakomybės už gaminį, ii) bet kokias pretenzijas dėl to, kad Programėlė galbūt neatitinka kokių nors taikytinų ar teisės aktais nustatytų reikalavimų, ir iii) pretenzijas, susijusias su vartotojų apsaugos, privatumo ar panašiais teisės aktais, nagrinėjimą.

4.    Paskyra
4.1.    Naudotojas gali nemokamai atsidaryti Programėlę ir joje užsiregistruoti, tačiau išlaidas, susijusias su prisijungimu prie interneto, siekiant prieigos prie Programėlės, pagal savo ryšio operatoriaus nustatytus įkainius ir sąlygas padengia pats.
4.2.    Prisiregistravus Programėlėje sukuriama asmeninė paskyra su naudotojo vardu ir slaptažodžiu, kuris turi atitikti Programėlėje nurodytus slaptažodžio kūrimo reikalavimus. 
4.3.    Prisijungimo prie Programėlės duomenys yra asmeniniai ir neperduodami, jais nesidalijama su trečiosiomis šalimis. 
4.4.    Naudotojas yra atsakingas už visą jo paskyroje vykdomą veiklą. Šiuo tikslu Naudotojas įsipareigoja imtis atitinkamų atsargumo priemonių ir užtikrina, kad jo slaptažodis būtų saugus ir laikomas paslaptyje. Naudotojas taip pat įsipareigoja nedelsdamas pranešti bendrovei „IKEA“ kilus pagrįstų įtarimų, kad jo slaptažodis tapo žinomas trečiajai šaliai, jei tas slaptažodis buvo arba, kaip įtariama, gali būti be leidimo panaudotas arba jei jis yra prarastas ar pavogtas.

5.    Atsakomybės ribojimas
5.1.    Programėlė yra nemokama tokia, kokia yra pateikiama. Dedame visas pastangas siekdami užtikrinti, kad Programėlė veiktų tinkamai visą laiką, tačiau negalime garantuoti, kad ji visada veiks ir bus pasiekiama, ir neprisiimame atsakomybės už bet kokią žalą, nuostolius, išlaidas ar sąnaudas, susijusius su galimomis Programėlės veikimo ar pasiekiamumo triktimis. 
5.2.    Jei Programėlėje siūlomų prekių ar paslaugų kainos nurodomos neteisingai, mes pasiliekame teisę tas kainas pataisyti ir atsisakyti su jumis sudaryti Pirkimo–pardavimo sutartį (kaip apibrėžta Pirkimo–pardavimo taisyklėse) nurodant kainą, kurią matėte pateiktą Programėlėje.
5.3.    Bendrovė „IKEA“ neprisiima jokios atsakomybės už bet kokius praradimus ar žalą, įskaitant (bet neapsiribojant) bet kokią tiesioginę ar netiesioginė žalą, taip pat duomenų praradimą, įvykusį dėl jūsų naudojimosi ar negebėjimo naudotis Programėle. 
5.4.    „IKEA“ neatsako už bet kokius šių Sąlygų pažeidimus ir bet kokią kitą Naudotojo patirtą žalą, jei tokius pažeidimus ar žalą lėmė Naudotojo valia padaryti šių Sąlygų ar taikytinos teisės pažeidimai arba kitos nuo Naudotojo priklausančios aplinkybės. 
5.5.    Tuo atveju, kai žalos išvengti neįmanoma, „IKEA“ įsipareigoja padengti tik tiesioginius nuostolius. 
5.6.    Šis atsakomybės ribojimas taikytinas tokia aprėptimi, kuri neprieštarauja taikytinai privalomajai teisei. 

6.    „IKEA Family“
6.1.    Kad gautumėte specialias „IKEA Family“ lojalumo programos nuolaidas ir galėtumėte pasinaudoti kita šios programos teikiama nauda, kurdami savo Naudotojo paskyrą arba bet kuriuo kitu laiku Programėlėje pasirinkę kortelę „Naudotojas“ galite prisijungti prie „IKEA Family“ lojalumo programos. 
6.2.    „IKEA Family“ lojalumo programą reglamentuoja „IKEA Family“ lojalumo programos sąlygos, su kuriomis galite susipažinti internete, savo gyvenamosios šalies „IKEA“ interneto svetainėje. 

7.    Privatumas
7.1.    „IKEA“ gerbia jūsų privatumą. Jūsų asmens duomenų rinkimo ir naudojimo Programėlės tikslais tvarka paaiškinta privatumo politikos apraše:
Lietuva: https://www.ikea.lt/lt/privacy-policy-ikea-family 
Latvija: https://www.ikea.lv/lv/privacy-policy-ikea-family 
Estija: https://www.ikea.ee/et/privacy-policy-ikea-family 

8.    Perleidimas
8.1.    Jūs negalite perleisti, deleguoti ar perduoti šių Sąlygų arba savo teisių ar prievolių pagal šias Sąlygas jokiais būdais be išankstinio bendrovės „IKEA“ sutikimo. Mes galime perleisti, deleguoti ar perduoti šias Sąlygų arba jūsų teises ar prievoles pagal šias Sąlygas be jūsų sutikimo ir be išankstinio pranešimo.

9.    Nutraukimas
9.1.    Naudotojas gali bet kada ir dėl bet kokios priežasties nutraukti šias Sąlygas ir panaikinti savo Naudotojo paskyrą susisiekdamas su bendrove „IKEA“ toliau nurodytais kontaktais. Tai padarius, Sąlygos nutraukiamos iškart. 
9.2.    „IKEA“ gali bet kada ir dėl bet kokios priežasties nutraukti šias Sąlygas ar panaikinti Naudotojo paskyrą, iš anksto pateikdama Naudotojui pagrįstą pranešimą Naudotojo el. paštu, telefonu arba žinute Programėlėje. „IKEA“ gali nutraukti šias Sąlygas ar panaikinti Naudotojo paskyrą be išankstinio pranešimo, jei Naudotojas pažeidžia šias Sąlygas ar taikytiną teisę. 
9.3.    Bet koks Pirkimo–pardavimo susitarimas, sudarytas iki nutraukiant Sąlygas, galioja tol, kol yra deramai įgyvendinamas.

10.    Reglamentuojanti teisė ir ginčų sprendimas
10.1.    Naudotojo ir bendrovės „IKEA“ sudarytas Sąlygas reglamentuoja šalies, kurioje įsteigtas „IKEA“ subjektas, su kuriuo jūs sudarėte šį susitarimą, teisė. 
10.2.    Bet kokie klausimai, skundai ar pretenzijos, susiję su Programėle, turi būti adresuojami bendrovei „IKEA“. Mūsų kontaktiniai duomenys:

Lietuva: tel. +370 5 250 00 55, el. paštas info@IKEA.lt
Latvija: tel. +371 6330 1000, el. paštas info@IKEA.lv
Estija: tel. +372 330 4000, el. paštas info@IKEA.ee 

10.3.    Visi su Sąlygomis susiję nesutarimai tarp Naudotojo ir bendrovės „IKEA“ sprendžiami derybomis. Jei šalims nepavyksta išspręsti ginčų derybomis per 15 (penkiolika) dienų, toliau ginčai sprendžiami šių Sąlygų 10.1 punkte nurodytos šalies įstatymų nustatyta tvarka.
10.4.    Naudotojas, kuris yra fizinis asmuo ir kuris Programėlę naudoja su verslu ar darbu nesusijusiais tikslais, gali teikti su Programėle susijusias užklausas ir (arba) skundus savo gyvenamosios šalies vartotojų teisų apsaugos tarnybai:
Lietuvoje: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, tel. +370 5 262 6751, faks. +370 5 279 1466, el. p. tarnyba@vvtat.lt, interneto svetainė www.vvtat.lt).

Latvijoje: Vartotojų teisių apsaugos centras (latv. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs) (Brīvības iela 55, Riga, Latvia, LV-1010), tel. +371 65 45 25 54, el. p. pasts@ptac.gov.lv, interneto svetainė https://www.ptac.gov.lv. Taip pat žr. informaciją apie Vartotojų skundų nagrinėjimo ne teisme komitetą svetainėje https://www.ptac.gov.lv/lv/content/pateretaju-stridu-risinasanas-komisija-0.

Estijoje: Vartotojų apsaugos ir techninio reguliavimo tarnyba (est. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet) (Endla 10a, 10122 Tallinn, Estonia), tel. +372 667 2000, el. p. info@ttja.ee, interneto svetainė www.ttja.ee. Taip pat žr. informaciją apie Vartotojų skundų nagrinėjimo ne teisme komitetą svetainėje https://komisjon.ee/et.

10.5.    Užklausas ar skundus taip pat galima teikti užpildant paraiškos formą elektroninio ginčų sprendimo platformoje adresu https://ec.europa.eu/odr/.

11.    Baigiamosios nuostatos
11.1.    „IKEA“ gali siųsti visas žinutes ir kitą informaciją Naudotojui el. pašto adresu, kurį jis nurodė registruodamas savo Naudotojo paskyrą. Ši informacija laikoma Naudotojo gauta praėjus 3 (trims) valandoms nuo jos išsiuntimo.
11.2.    „IKEA“ neatsako už bet kokius interneto ryšio sutrikimus, taip pat el. pašto paslaugų teikėjų ar ryšio teikėjų tinklų triktis, dėl kurių Naudotojas negalėjo gauti el. laiškų iš bendrovės „IKEA“.
11.3.    Visus pranešimus, pretenzijas, paraiškas ir klausimus Naudotojas turi siųsti šiose Sąlygose nurodytais kontaktais.
11.4.    Laikoma, kad visa Programėlėje pateikiama informacija, įskaitant (bet neapsiribojant) šias Sąlygas, Pirkimo–pardavimo taisykles, informaciją apie „IKEA“, siūlomas prekes ar paslaugas, taip pat jų savybes, yra pateikta Naudotojui raštu.
11.5.    „IKEA“ gali Programėlėje teikti įvairius pasiūlymus ar taikyti nuolaidas savo iniciatyva. Programėlėje siūlomos nuolaidos ir teikiami pasiūlymai neprivalo sutapti su tuo, kas siūloma fizinėje „IKEA“ parduotuvėje. Pasiūlymams, nuolaidoms ir kitoms akcijoms, kurias organizuoja „IKEA“, gali būti taikoma papildomų sąlygų. 
11.6.    Jūs pripažįstate, kad bendrovė „Apple“ neprivalo teikti jokių priežiūros ar aptarnavimo paslaugų, susijusių su Programėle.
11.7.    Jūs pripažįstate, kad bendrovė „Apple“ gali būti trečioji šalis naudos pagal šias Sąlygas gavėja ir kad, jums sutikus su šiomis Sąlygomis, bendrovė „Apple“, kaip trečioji šalis naudos pagal šias Sąlygas gavėja, turės teisę reikalauti užtikrinti, kad jūs šių Sąlygų laikytumėtės.X