Edukacinės ekskursijos parduotuvėje IKEA (toliau – Ekskursija) taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato elgesio ir paslaugų teikimo taisykles asmenims (vaikams, lydintiems asmenims), kurie atvyksta į Ekskursiją (toliau – Ekskursijos dalyviai). 
Registruotis į Ekskursiją leidžiama tik atidžiai susipažinus ir sutikus su Taisyklėmis. Vaikus lydintis asmuo (toliau – lydintis asmuo) elektroninės registracijos metu patvirtina, kad yra susipažinęs su Taisyklėmis ir jose nustatytomis pareigomis bei atsakomybe.
Ekskursijos dalyviai privalo laikytis drausmės, elgtis saugiai, nekelti grėsmės sau ir kitiems asmenims, turtui bei aplinkai.
Lydintys asmenys privalo prižiūrėti vaikus Ekskursijos metu, nepalikti jų be priežiūros.
Lydintis asmuo turi: 
 • supažindinti vaikus su šiomis Taisyklėmis ir užtikrinti saugų bei atsargų elgesį;
 • laikytis įspėjamųjų ženklų, priešgaisrinės saugos signalų bei kitų saugos ir apsaugos instrukcijose nurodytų reikalavimų, taip pat IKEA darbuotojų žodinių instrukcijų apie parduotuvės teritoriją, buvimą joje, įrenginius ir naudojimąsi jais;
 • pats asmeniškai rūpintis savo ir lydimų asmenų sveikatos bei turto saugumu;
 • nutraukti buvimą Ekskursijoje, jeigu kyla ar gali kilti grėsmė lankytojo ir / arba jo lydimų asmenų sveikatai ar gyvybei ir / arba jo turtui;
 • nedelsdamas informuoti atsakingą IKEA darbuotoją apie veiksmus ir / arba įvykius, dėl kurių gali būti / buvo padaryta žala Ekskursijos dalyvio arba kitų asmenų sveikatai, gyvybei, turtui, bei apie aplinkybes, dėl kurių Ekskursijos dalyvis negali dalyvauti Ekskursijoje ir / arba naudotis joje esančiais įrenginiais nustatyta tvarka.
Ekskursijos dalyviams draudžiama:
 • liesti elektros ir kitus skydelius;
 • apeiti apsauginius užtvarus, eiti į tarnybines patalpas arba kitas, Ekskursijos dalyviams neskirtas, erdves;
 • įsinešti alkoholinius gėrimus bei psichotropines medžiagas ir / arba juos vartoti parduotuvėje IKEA;
 • šiukšlinti arba kitaip teršti aplinką;
 • laužyti, gadinti arba kitaip naikinti IKEA parduotuvėje esantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, taip pat kitų lankytojų turtą;
 • įsinešti ginklus, aštrius arba pavojingus daiktus, kitas savigynos priemones, kurios galėtų kelti grėsmę Ekskursijos dalyvių, darbuotojų, kitų asmenų sveikatai ir / arba turtui;
 • pažeisti sveikatos saugos reikalavimų nuostatas, lankymosi sąlygas, viešąją tvarką, kurti nesaugią aplinką Ekskursijos dalyviams, darbuotojams ir kitiems asmenims.

Ekskursijos organizatorius IKEA (UAB „Felit“) įsipareigoja:
 • suorganizuoti ir pravesti Ekskursiją pagal pateiktą Ekskursijos programą;
 • užtikrinti saugią aplinką ir sąlygas Ekskursijos dalyviams.
IKEA darbuotojai turi teisę paprašyti Ekskursijos dalyvių palikti Ekskursiją, jeigu jie nesilaiko Taisyklių reikalavimų; taip pat reikalauti atlyginti žalą, sukeltą Ekskursijos dalyvių dėl Taisyklių nesilaikymo.

Ekskursijos dalyviui pateikus pretenziją raštu, IKEA įsipareigoja pateikti atsakymą per 20 darbo dienų.
Visi kilę ginčai sprendžiami derybų keliu. Nepavykus ginčo išspręsti taikiai, abi šalys turi teisę kreiptis į atitinkamos srities valstybines institucijas.

Šios taisyklės galioja nuo 2022 m. Birželio 01 d.
_____________________________________

Ekskursijos Taisyklių priedas Nr.1 

Ekskursijos dalyvio, lydinčio asmens ir ekskursijos vadovo saugos ir apsaugos instrukcija

JUDĖJIMAS
 • Visos ekskursijos metu būsite lydimi mūsų kolegų (ekskursijos vadovų), kurie padės pasirūpinti, kad laikas prabėgtų ne tik smagiai, bet ir saugiai.

RYŠKIASPALVĖ LIEMENĖ
 • Visiems dalyviams ir lydintiems asmenims, ekskursijos metu privaloma dėvėti ryškiaspalvę liemenę.
 • Vaikai, prašome jūsų nenusiimti ryškiaspalvių liemenių ir nenutolti nuo savo ekskursijos vadovų, kad visuomet juos matytumėte ir girdėtumėte.

SIGNALAI IR PRANEŠIMAI

Parduotuvėje naudojami šie kodai ir pranešimai:
 • Kodas 1000
Tai priešgaisrinės sistemos šaukinys, skelbiamas per garsiakalbius ir reiškiantis, kad visi darbuotojai privalo ruoštis evakuacijai. Jei išgirsite pranešimą „DĖMESIO DARBUOTOJAMS, SKELBIAMAS KODAS 1000“:
 • Lydintys asmenys ir ekskursijos vadovai pradeda raginti vaikus išsirikiuoti po du susikibti, taip pasirengiate evakuacijai;
 • Ekskursijos vadovai, apžiūrėkite, ar aplink Jus esantys evakuaciniai išėjimai laisvi.
Jei išgirsite “DĖMESIO DARBUOTOJAMS, KODAS 1000 ATŠAUKIAMAS” arba jeigu pranešimas “KODAS 1000” nustos skambėti, tai reiškia, kad pavojaus nėra ir evakuacija nebus pradėta.

EVAKUACIJA

Išgirdus pranešimą: „Dėmesio! Svarbi informacija pirkėjams. Dėl iškilusių techninių problemų, prašome visus kuo greičiau išeiti iš pastato. Palikite prekių vežimėlius ir eikite išėjimo ženklų nurodyta kryptimi. Nesinaudokite liftu...“ Mūsų darbuotojai, ekskursijos vadovai, parodys artimiausią išėjimą. Sekite nurodymus. Vaikus lydintys ir ekskursijų vadovai privalo atlikti šias pareigas:
 • eikite link artimiausio avarinio išėjimo, sekdami evakuacijos krypties ženklus palubėje;
 • palikus pastatą, nedelsiant eikite į evakuacijai numatytą susibūrimo vietą (prie lauko kavinės, oranžerijos aikštės, šalia centrinio parduotuvės įėjimo);
 • pasiekus susibūrimo vietą, vienas iš ekskursijos vadovų nedelsiant praneša evakuacijos vadovui (pamainos vadovui), jog saugiai palikote pastatą ir ar pastate dar liko žmonių. Ekskursijos dalyviai rikiuojasi prie evakuacijos lentelės su užrašu „Svečiai“;
 • laukite tolimesnių pamainos vadovo nurodymų;
 • kai pamainos vadovas įsitikina, kad pastate pavojaus nebėra, duoda leidimą grįžti.
JEI PRIREIKĖ PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS

Parduotuvė IKEA turi darbuotojų komandą, kuri yra apmokyta suteikti pirmąją pagalbą.

Atsitikus nelaimei ir prireikus pirmosios pagalbos, ekskursijos vadovas praneš pamainos vadovui tel. 2400 arba apsaugai tel. 2375. Kolegos operatyviai suorganizuos reikalingą pirmąją pagalbą.X

Back to stock notifications

Be the first to know when [itemName] is available again:

Alert has been set correctly

You will receive an email when [itemName] become available again